Ханты ясаң утаӆтыӆув | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Ханты ясаң утаӆтыӆув

Курк тыӆащ яңмет хатаӆан «Ӆыӆаң ясаң — Живое слово» уйтантопса Ӆорвош районан оӆаң пуш верса. Хой ханты ясаң уятты па яма потарты ӆаңхаӆа, Муши вошан, катра пормасат шавиты хота ёхтыӆысат.


Лариса Петровна Жаринова ай няврэмат хатӆ сыс шавиты хотан рупитаӆ, щи тумпийн ханты ясңаӆ, рут мув уӆапсайӆ шеңк самаңа тайӆаӆӆы. Щит ураңан номас понас, ясаң утаӆтыты мохет яха акатты па ясаң утаӆтаман потарты.

«Ма хоттэӆ хоятӆам, ун ащем, ащикем иса ханты ясаңан потартсат па потарӆат. Ма па там йис энамты няврэмат иты рут ясңем хуӆӆэм, туп ястаты щира ясңем ант тыйӆ. Там уйтантопса эӆты хуӆмем порайн, шеңк аматсам. Уйтантымев порайн, Лариса Петровна ант тэрматыман, паӆ хуӆман ясңат потартас. Муң па ястам ясаң ёхӆы пеӆа потарсэв. Ун хоятат тумпийн, ай няврэмат па усат. Нэпека понам ханши оляпан нёсытсэв, ханши нэм оша паятсэв па яң унты ӆуңатсув. Хоӆна Лариса Петровна рущ акань тутӆыйс. Хоят ясаң ястаӆ, аканяӆ щи ясаң па ястаӆ. Щиты ванты мохты щащаӆ, хоты наң ястам ясаңӆан потарӆан.

Ёӆан верты рупатайн па масаюв. Еша уӆ вуӆы шавиты ёх емаң хатӆ питаӆ. Щит эӆты ай потар шупие ханшты мосаӆ.

Яха актащман ясаң утаӆтыты кен, наң хуӆантӆайн, наң па хуӆантӆан, хоты туңа щира ястаты мосаӆ. Тамащ уйтантопса манэм щикем ям», ¬– уйтантопсая яңхам эви Варвара Сермер (Тогачева) ястас.

Па ишан хоятат там уйтантопсая па актащӆат. Тохи яңхты нын па номас понаты. Ясаң ант уятты хоят еша утаӆтыйӆ. Ханты ясаңан потарты хоят матты хоята нётаӆ. Щимащ ям верат верты порайн яха пиӆтащман па нётман уӆты мосаӆ.

Зоя Куртямова ханшам потар


4

0

0

0

0

0



Темы