Кашң хатӆ моӆты пормас иса вераӆ | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Кашң хатӆ моӆты пормас иса вераӆ

Ма туса верантты ханты ху Владислав Константинович Пырысев пиӆн уйтантысам, ӆув ёшңаӆаӆн верам пормасат артаӆасам, ямсыева инщассэм, муй щирн там кутатан уӆ па рупитаӆ.


Мосаӆ ястатыя, хоты там ханты хоятэв Ямкуртан Ӆорвош районэв муван нови турам иӆпия ёхтас. Айтэӆан щита ус па энмас. Ӆув аңкаңкеӆ Тэк курт эӆты уӆмаӆ па хоятатан Щуйӆ нэңа уӆапсайӆ хуватан аяӆса. Аӆпа, ӆув рут ӆэрӆаӆ Миляховат эӆты усат, мата ёхат муй нэңат Щуйӆ нэмпи йис хантэт куртые хоща уӆты-хоӆты щирӆаӆ катра пораятан ӆэщатсат.

Владислав потартас манэма, муй щирн нийӆмет класс ашкуӆайн етшаптас па щи вер юпийн Ӆапатнаңк вошан училищайн юх эӆты арсыр пормасат верты хоята утаӆтыйс. Туп утаӆтыты вер етшаптасӆы, хоты армияя муваӆ ӆаваӆты вохса. Щиканща ӆув хотат омасты тахая питас па кат таӆ сыс щита служитас.

Щи таӆат, ӆув ясаңӆаӆ щирн, шеңк сора мантсат. Еша уӆ ёхи, сэма питам ай куртаӆа, Владислав ёхтас. Ёхи ёхатмаӆан, ащеӆ ӆувеӆа тамиты щи потартас: «Наң, похие, овас мув пелка мана па наңена мосты рупата канша. Тата хоты воӆаң вер ант мощатӆан. Ёӆан ки хащӆан, хутты иса вер такӆы там куртэнан омастыя питӆан!» Ащеӆ ясңат юпийн Владислав еша ёӆан щутщас, щаӆта па овас мув пелка ӆувеӆа рупата канштыя щи манас.

Хорамаң сотапӆаӆ ӆаваӆман тайӆайт. Хор: Альбина Тырлина.
Хорамаң сотапӆаӆ ӆаваӆман тайӆайт. Хор: Альбина Тырлина.

Имоӆтыйн ӆув мув иӆпи тащ нох хоӆомты тахаятан рупата мощатас. Щиканща вахта щирн паварт юх хотат омасты питас. Мет оӆаңан, ванта, Владислав ям тыӆащ ох шитас. Щаӆта рупатайӆаӆ етшаптаӆ, ёхи щутщатыя яңхаӆ. Шеңк хув щи тахайн там ханты хоятэв ищипа рупитты щир ант тайс. Кушкепа ӆув кашаң вер туса верас па 1997-мет таӆ вуш эӆты рупатайӆ хайсаӆӆы. Ванта, щи пораятан тыӆащ охатан ант па сохаптасайт. Щи ураңан нэпекатан маты питсайт, маты отат онтасн мет мосты ӆэтотат ӆапка эӆты ӆутты верытсат. Щаӆта ёхӆы Ямкуртаӆа щи ёхтас. Ёӆн, ванта, куш хуӆ-вой мортаңа веӆпасӆатыя верытас. Щиты айӆтыева иса рупатайӆы щи хащас.

Хув муй ван кут Владислав рут куртаӆан ус. Имоӆтыйн па щимащ номасан ӆув ёхатса: «Манэма моӆты ху хоят антапкеӆ вертыя мосаӆ!» Катра, ванта, арсыр антпат ӆув верас па ёхи хащам таӆатан иса щи вер хайсаӆӆы. Щитаӆан кураң вой оңтат элты сыр-сыр вой хорасат кешийн эваттыя питас. Таӆаң таӆ сыс ханты хоятэв арсыр ханшет, хуӆ муй вой, тохӆаң вой хорат туса эватман волкемас. Щи порайн па щимащ номас тайс: «Кашаң хатнэху, ванта, иса ӆув хошты щираӆан пормас вераӆ. Манэма ин там антпем щиты вертыя мосаӆ, па хоятат рупатайӆаӆ эӆты тусашак ат вантасас».

Щиканща Владислав, нэмоӆты хоӆта ант па тэрматыман, айӆтыева Асэв хоща уӆты хуӆ хорасат ӆов эӆты эвтас. Щаӆта пупи па кураң вой, вуӆы порты вой, охсар, лэпак, сос, нёхас, ӆаңки па ӆув рут муваӆан уӆты тохӆаң вой хорасат верас. Хун щимащ вой хорасат ямсыева тыйсат, ӆув итан-итан щитат антпаӆа нюки кеӆ онтасан такан ёнтсаӆӆы. Щи антпаӆ тумпийн, верантты ху арсыр хуванат, нялэт па ханшийн эвтом ӆыйт туса нёхрас.

Имоӆты товийн Владислав «Вуӆэң ёх» емаң хатаӆан Овкуртан ус, ӆув пормасӆаӆ хоятата еӆ тыныты вуянтас. Щи хатӆатан там хатнэху Ӆорвош район кущаятан шияӆаса па кашң порайн сыр-сыр ӆутасты-тынасты харата вохты питщаса. Туняӆ таӆн ӆув Пулңават вошан пормасӆаӆ тыныман яңхас. Щи ураңан грант охат ёшңаӆаӆа пайтас па тамхатӆ нумасаӆ хот омасты, маты тахайн ӆуӆан ӆув кашң пуш хоятата мосты пормасат муйт вертыя верытас.

Щиты тамхатаӆ Владислав Константинович Пырысев ӆувеӆ мосты вер, шеңк самаңа тайты воӆаң рупата мощатас. Ванта, хатнэху ёӆан аӆ щиты ки опсас па нэмоӆты ант верас, хун ӆуӆан тамиты мосман хоятатан тайса. Ма щирэман, кашаң хоят уӆапса хорасаӆ па щираӆ ӆув щи атэӆ щирн ямсыева верӆаӆӆы!

Владимир Енов ханшам потар


0

0

0

0

0

0Темы