Кев сыӆ нэңхэт антап сумат юх эваӆт верӆат | «Красный Север»
0°C

обновлено: 03:50, 14 апреля 2023

Лух Авт

Кев сыӆ нэңхэт антап сумат юх эваӆт верӆат

Овс мув — щит нави атат, так таӆ ватасат, сыяң щариты товы йиңкат, хасам луң хатӆат, хорам альпаң сус хорасат. Тащаң мувув па тосаң нэңхыӆув.


Катра йис тэӆна муң мувувна ханты, ор ях па саран нэңхэт оллат. Щи рот нэңхэт сэңк арат ант осат, топ ӆуват там ищки мувна каӆаңӆаӆ пиӆна касаӆӆат, хуӆ веӆты тахаятна яңхлат. Ӆуват, топ ӆуват щи вер мастаӆат, хоты масӆ щиты олта па хоты емаң мувеӆ савита. Холна щи нэңхэт аӆ ант оллат, верӆы ант амасӆат, ӆуват каман арат маса верӆат. Каӆаңна яңхты па хуӆ веӆты нэңхэт сэңк тосаңат па сэңк вераңат. Щитна щи соматты масайӆаӆ, пормасӆаӆ ты маса вантты рахал. Товына па Ас вунсты порайна каӆаңна яңхты нэңхэт каӆаң охал кирӆат. Анасат пела щиты омащ вантта! Саман хоща ям номсат ёхтыӆыӆат. Хуӆ веӆты нэңхэт пеӆа вантман, мала арат хуӆ веӆты пормасат тайӆат. Щит понат, хапат, аӆ па лава, сэңк ар! Вантаты, лапкайна щимащ масаят ант лотӆаты!

Ӆуват там ищки мувна каӆаңӆаӆ пиӆна касаӆӆат. Хор: Ольга Пандо.
Ӆуват там ищки мувна каӆаңӆаӆ пиӆна касаӆӆат. Хор: Ольга Пандо.

Сэңк ям масты маса хув тэӆна, щит антап ос. Муң ханты нэңхэв Роман Прокопьевич Ругин йи ям ӆуңтар щиты хансас: «Ведь недаром, в самом деле предки наши столь мудры стали делать колыбели из берёзовой коры».

Кев сыӆна олты хантэт, товы порайна, антап сумат юх эваӆт верӆат. Щи порайна сумат юх лалтаӆ па ӆэпатты йиты юпина минатта кон па ям. Антап хув тэӆна вуӆ ащиӆаӆна вуӆ амыӆаӆна таям антап хыӆӆаӆна тайӆа. Топ няврем сэмна питмаӆ юпина антапна понла. Антап ӆыпина вурты, васты нярсувна па каӆаң тулахна понла. Таӆан сэмна питам нявремии антапна понты сумат паӆт — таӆан нёхарӆа па кор иӆпина сараӆӆа, таӆан нярсу юканны понла. Нярсу ӆуңан акатӆа. Щи масаят нясах няврем хоща сэңк ям. Ӆув ант эпӆатӆа, ант авӆа, партон хорпи ям. Няврем ямас па мосӆы энмаӆ.

Муң Овас мувув сэңк емаң, мала арат емаң тахаят оллат. Касаң рот ӆув емаң тахаят таяӆ, хата пары амтыӆыӆат, каӆаң ях нэңхэт каӆаң хорыӆыӆат. Щитна щи антап патна кесы, щера юх, кев понла. Катра нэңхэт щиты лавиӆыӆат, кулятна па халаятна няврем ант ат есаӆаӆа.

Холна няврем антап кор вульты па кор сас эваӆт ант рахал мата. Няврем мосаңңи йита веритӆ.

Тампус, каӆаң нэңхэт емаң хатӆна каман арат энамты ныңат ай нявремӆаӆ пиӆна ёхтыӆысат. Каман хорам антпаң амэт антапӆаӆ эттысат! Щиты ки вантман, номас ёхатӆ, муң емаң мувувна касаң таӆ нявремиет ат тывӆат, нявремиет ат няхлат, нявремиет ат ентлат па ат потарӆат. Щитна мувув сыяң па тащаң олта питӆ. Нэңхыӆув ямас па ляльӆы ат оллат па нявремӆаӆ ямас вантман энамӆат!

Ольга Пандо хансам потар


0

0

0

0

0

0обновлено: 03:50, 14 апреля 2023

Темы