Ма щирэман, муңева еӆӆы пеӆа ищиты вещката па ӆухсаңа уӆты мосаӆ | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Ма щирэман, муңева еӆӆы пеӆа ищиты вещката па ӆухсаңа уӆты мосаӆ

Тэкн, Суматвош районан уӆмеман, куртаң хоятат щутщаты хот куща нэ Александра Аркадьевна Отшамова пиӆн уйтантысам па айӆта ӆув эӆтайл иньщассэм, муй пора эӆты щи хот уӆ па рупитаӆ. Там нэңев па щиты потартас, хоты ёхи хащам таӆатан ӆый щутщаты хотэӆан ин ӆув кущая уӆ, щаӆта методист, хот ятат сыстама тайты нэ па арсыр аӆ рупатайт верты хоят па тайӆат.


Ешауӆ там катрая ювам хотэӆ эӆты яӆап па ӆащкама верам кирпащ хота касаӆтыя вутщиӆат.

– Александра Аркадьевна, куртаң хоятат щутщаты хотан муй арат таӆа йис?

– Ма нумастэман, ӆув шеңк ар таӆа йис. Ямсыева ант уятӆэм, маты таӆн ӆув омасса. Там катрая ювам куртаң ёх потар щиран, щутщаты хотэв матты ки мет оӆаңан Кутоп Тэк курт эӆты тый туса. Щи таха хоща ӆув, рущ щиран, изба-читальня хота уӆмаӆ. Щи ураңан там таӆн ӆув ӆуӆан 80-кем таӆ ӆовата аӆ па йис. Там Тэк куртэв туп ӆуңан 2023-мет таӆн 70-мет таӆа веӆщи ёхатаӆ. Ма щи вуш эӆты ӆуңатӆэм, хун вет таӆ ёхӆы муң куртэван 65-мет таӆа ёхтам емаң хатӆ ус.

Арсыр хоятат ар щиран потарӆат. Ма ищи нумасӆам, хоты муң Тэк куртэв нуптаӆ ямкем ун. Ванта, ӆув йис порайт вуш эӆты Ай Асэв хоща ус. Щаӆта кимет вер тата па уӆ: Тэк куртэв ям ар пуш и тахайӆ эӆты кимет тахая ӆув хоятӆаӆн касӆаптаса. Щимащ верат ураңан ӆув йисаңа-нуптаңа ювам верӆаӆ там хатӆ иса хоӆ ёрэмасайт.

– Ма тата кев хорас еӆта вантсам, маты от ляля манам ёхата юкантса. Ар хоят нын Тэк куртан эӆты Воӆаң Ляль хара щи порайн китса?

– Муң куртэв эӆты ар хоят ляля щи туса. Ма ащем кат ун яйңаӆаӆ — Алексей Филиппович па Степан Филиппович Отшамоват рут ёхат эӆты па китамтак лялясты яңхсаңан. Ляль верат сохноптомеӆ юпийн ӆын ёхи ёхатсаңан, тата рупитсаңан, хоттэӆ хоятаңа йисңан, няврэмӆаӆ энмаӆтсаңан. Ӆый ащеӆ ики Пухар куртан ус. Щиканща щий яңхсаңан па ӆувеӆ тый тусңан. Щаӆта па ащеӆа тата яӆап хот омассаңан. Муң ёхӆув шеңк яма, вещката ӆый кутэӆан усат па рупитсат. Ияха хуӆ, вой веӆпаса яңхӆат, ияха торан сэварты манӆат. Ӆый ар няврэм тайсат па энмаӆтсат, яма па вещката куртаң ёхӆаӆ пиӆн усат.

– Александра Аркадьевна, маты тахайн па муйсыр рупатайт щирн наң манам таӆатан утаӆтысан?

– Ма мет оӆаңан Тюмень вошн лицей етшаптасам. Щи вер юпийн па ӆэтот каварты нэңа Игрим вошаң колледжан утаӆтысам. Юхат 10 моӆтас таӆ сыс ӆэтот каварты нэңа усам па рупитсам. Щаӆта 2020-мет таӆн иса рупатайӆы хащсам. Ёмвошн Югорской университетан «рут ясаң па литература» щирн утаӆтысам. Туп утаӆтаты тахаем ант па етшаптасэм. Ванта, похем сэма питас па ма ёӆан ӆув пиӆэӆан омассам. Ӆапаткем тыӆащ рупата ант тайсам. Щаӆта па Тэк куртаң хоятат щутщаты хотн рупитты питсам. Ма щирэман, муң кутэван тата иса вещката па пиӆаңа кашң айшак муй уншак верат ӆэщаттыя мосаӆ.

Муң тата ёнтасты па верантты па верытӆув. Щаӆта рут мирэв ясаң ямсыева утаӆтыты, няврэмӆув ищиты сыр-сыр ханты верат пеӆа талты рахаӆ. Там пуш муң Ванзетур курта ай хопатан касты яңхсув па мет оӆаң таха ёша пайтсув. Щи вер ураңан юхат Нефтеюганск вошан па кассув. Куш нох па ант питсув щи касапсы порайн па ищипа шеңк ям щи вер, хоты ин муң кутэван ямсыева усув па мосты порайн муң хоятӆува нётсув. Ма щирэман, муңева еӆӆы пеӆа ищиты вещката па ӆухсаңа уӆты мосаӆ.

– Александра Аркадьевна, ма нын куртаң ёхӆан пеӆа тата «Муй хорасаң Ас мувие!» уйтантопса ӆэщатсам. Наң щирэнан, тамащ отат мосӆат муй анта там кутан нын Тэк куртаң ёхӆана?

– Ма нумастэман, аӆ хун мосӆат! Тый там хатаӆ литература верат самаңа па умща тайты хоятат ёхтыӆысат. Муң куртаң щутщаты хотэва — щит ям ун уйтантопса. Там хатӆ Тэкн муң Ай Ас мувеван энмам хоят ус. Ӆув муң йис монщӆув-потарӆув пиӆн тый ёхтыӆыйс. Шеңк хорамаңа па туса ханты па юхат рущ ясңатан монщат монщас. Тухаӆ хоятӆув тата уйтантопса юпийн щиты потарсат: «Муң там хатӆ матты ки иса ай пораеван усув, щи хорпи ям, умащ монщат оша рут ясаңан версув!»

Владимир Енов ханшам потар


0

0

0

0

0

0Темы