Муң арсыр арат тайӆув | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Муң арсыр арат тайӆув

Там араң-потраң ханты нэ Раиса Александровна Конева пиӆн уйтантысам па ямкем хув потрэмасам. Ӆув Восяхово куртан уӆ. Якаң-араң хоятат яха актыӆыйӆ.


Хоты верат ӆув хощаеӆ манӆат, еӆӆы ӆуңтаӆн.

– Раиса Александровна, наң эӆтаен матты хорасаң айкеӆ муңева потартыя.

– Ёхи хащам пораятн ма иса ханты хоятӆам «Ас хорам нэ» якты-арыты хотэв куща нэңа уӆӆам. Муң уӆапсаев хуватн Восяхово куртан Ӆорвош районэвн уӆты-хоӆты щирӆув ӆэщатӆув. Марэматы кум ант па тайӆув. Щимащ вер ям, хоты муң хоятӆув ураңан ямкем арат арсыр каш верыет кашң пуш верӆув. Там хатаӆн муң якты-арыты хотэв хоща аратэӆн яртъяң хатнэху иса яңхаӆ.

Ӆый кутэӆн щимащ хоятат, щит: ма, щаӆта похем — Алексей Конев, Варвара Озелова, Валентина Хозяинова, Анна Максарова, Марина Ребась, Анастасия Ребась, Светлана Конева па Ксения Нахрачёва. Мин там якты-арыты хотэвн ияха ямкем ар таӆ сыс уӆӆув па рупитӆув.

– Муйсыр ханты арат нын уӆапса хуватн хатнэху еӆпийн иса арыӆыӆты?

– Ар щирн — щит муң шеңк тащаңат. Муй ураңан па щи вер муң хощаева тыйс? Ванты, якты-арыты хота ёхтыӆыты нэңӆув ӆый уӆты-хоӆты щирӆаӆ па арсыр тус па хорамаң арата ханшӆат. Ма ищи порайн моӆты ар япсыена нох ханшематы щир тайӆам. Щи ураңан муң арыты арӆув хоты хун тата сорайн хоӆатэӆ! Муң арыӆув, муй щирн ханты нэңӆув няврэмӆаӆ энмаӆӆат, арсыр ёшаң рупатайт верӆат, хоттэӆ ёхӆаӆ япсыена, вещката тайӆат. Щи тумпийн, Даниил Китаев, Юван Шесталов, Роман Ругин па Дарья Озелова-Чугаевская ханшам ӆуңтарат ищиты сыр-сыр арата там йисн ӆэщатсув па мирэв еӆпийн мосты пораятн арыӆув. Ханты нэңат эӆты муң щимащ хорамаң ар тайӆув:

Мувна уӆты ханты нэңат

Воӆаңат па хорамат,

Ӆый сэмӆаӆа шуйӆатэнна

Луттаӆэн наң ӆойты мув …

«Ас хорам нэ» якты-арыты хот хоятат. Хор: Владимир Енов
«Ас хорам нэ» якты-арыты хот хоятат. Хор: Владимир Енов

– Раиса Александровна, хун па нын «Ас хорам нэ» якты-арыты хот версаты?

– Там «Ас хорам нэ» якты-арыты хотэв ай тахайт потты тыӆащн 1986-мет таӆн версув. Мет оӆаңан ӆув куща нэңаӆа Людмила Ильинична Кельчина питас. Ӆув Ӆорвош район ӆоватан хоятатн шеңк яма уйтӆа, ванты, ар таӆ сыс няврэмат ашкуӆайн утаӆтыман ус. Щиканща ропхаң курк тыӆащн 2016-мет таӆн ӆув щутщатыя пенсияя манас па щиты манэма ястас: «Ин наң еӆӆы «Ас хорам нэ» тахаев пиӆн рупиттыя верытӆан!»

– Муйсыр емаң хатӆатн нын кашң пуш якты-арыты хотат ӆэщатӆаты?

– Арпелак, ванты, щит иса шоши мирэв емаң хатӆат: «Ворңа хатӆ», «Ӆуң кутоп хатӆ», «Хуӆ веӆпасӆаты ёх хатӆ», «Вуӆэң ёх хатӆ» па арсыр рущ щирн манты емаң хатӆат. «Ма Ӆорвош мувем» емаң хатӆэв муң па кашң порайн шеңк ӆаваӆӆэв. Там хатӆатн иса рут ёхӆув па мойң хоятат пиӆан уйтантыӆув, арыӆув, якӆув, ощхуль верӆув. Шеңк хорамаңа, умща ӆый тата ӆэщатӆайт!

Владимир Енов ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы