Оӆаң Кев путар хотвоӆ лот | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Оӆаң Кев путар хотвоӆ лот

Ма, Герман Егорович Наков, таӆ-сусн, Кев сыӆн сэма питсам. Ащиӆам кевна касӆысат, щи порана Ас пеӆа Кев вуншсат. Щит «Горковский» совхоз кимет тащ. Инта унты уӆ. Туп касаӆсув, ур хотӆув ӆонщсаӆӆув. Ащем, ёх пиӆн таща мантсат. Йи порайн ма увты сыем Кев сыӆ Кер нюрамн щи хуӆса. Щита, Кев путарна, Тэнар иӆпина, Кер нюрамна ма сэмна питам лотэм. Шеңк так кер пора ус. Щи ураңна, ма нэмем ханты щирна Кера, рущ щирна Герман. Аңкемн-ащемн Керайи альщисаям.


Кевн, муң пиӆэва ар хоят ус. Няврэм тэӆыйи. Оӆаң хотна аңкем, ащем пиӆна муң усув. Яй тайсам — Леонид Егорович Наков. Веӆпасн яха яңхсаман. Ащема нётсаман. Яйм шуңат камн арат нэпек ӆуңатты шеңк нумпи ус. Ӆуңатты нэпекӆаӆ касӆыман ухаӆн тайсаӆӆы. Римма опем пиӆн нянь ӆутты карты юш хоща ухаӆн яңхсаман. Аңкема нётсув: юх, пуңки варс туты, йиңк аӆты, апщиӆам нёхаӆты.

Товийн, хун муң утаӆтыты етшаӆув, ирэм ики хоща эсаӆӆаюв, ӆув хотэӆна уӆӆув. Ащемна охна хайӆысаюв, юхат ур хотна мантыя. Ма хоты такан ёхы, ур хота ӆытсаям. Ирэм икина эсаӆӆаям, теплохотна Пулңаватна манӆам, щиӆта па Ӆапатнаңк пеӆа ай «Омикна», юхат па кимет хатаӆна паровоз нэпек ӆутӆам, па станция Полярный Урал ёхатты тахаемна иӆ охаӆӆам. Сопасӆам вуӆӆам па Кев вурам пеӆа вотща манӆам. Манэм щи порана ихощъяң, моса катхощъяң таӆ ус. Шуштэман, иуӆты ӆонщ, мув таха нюр антам, щиты щи руңкӆам, хата ащиӆам хотӆаӆ уӆты вев уӆ. Щи хорпи наяң хатӆат усат, щаӆта па тэӆыя ар апщи каӆтам, тухаӆ отат сэмна ныӆаят, туп хуван. Ма па такан увӆам, пораятна ар сухтыӆыӆам, паӆты вер нюр ант тайсам, щиты щи шушиӆасам. Турамна шавиман тайсаям.

Ащем — Егор Лазаревич Наков (Поравт ху), Афанасий Алексеевич Возелов (Ворщам куртаң ху), Калин Андреевич Родямов (Кев ху). Хор: Герман Наков.
Ащем — Егор Лазаревич Наков (Поравт ху), Афанасий Алексеевич Возелов (Ворщам куртаң ху), Калин Андреевич Родямов (Кев ху). Хор: Герман Наков.

Кев путар хотвоӆ лот унты манты юшаӆ шеңк хув. Щи порана кат пуш яңхсам, каӆтам антам ус, па ёхӆы кертыӆысам карты юш хоща. Такан метсам па ёхӆы, Питӆор пеӆа кутарсэм, кат ӆапат хащман па мантсам Кевна ащилам хоща. Щи ёхатмемна, ям ос кеват, монет, муват этсат, ай хаш юхӆаӆ тэӆна. Ур хотат этмеӆна, ащем ещаӆ йис, манэм хуваӆта шияӆамаӆ, моштамаӆ, щит ма йиӆам. Ма шеңк аматсам, яха ёхатмемна ащемна апаӆмасаям, итта тэӆна нопсэма этаӆ па нумӆэм. Шеңк ям пора ус, ай тэӆна ащемна айие альщисаям. Аңкемна па похые ивевна ястысаям. Туп хун уна йисам, ащиӆамна ханты нэмна Кера айӆты питсаям, манэм хоты шеңк ям ус, па рущ нэм нюр ант ӆытсаям. Ма щи хотвоӆ лотна ай уӆмемна аңкемна утаӆтасаям ӆэпат нянь верты. Путна, ӆантна масаям, ма па яха руватӆэм, верӆэм, ӆэщатӆэм. Камн, сорам юх сэварӆам, кат кев понӆам, тут аӆӆам, вуйна маӆаям па щанька верӆам. Хоӆна щи порана, кут хащман котлетайна верты унттасаям, восты лук кев ёханна энмаӆ, эватӆам па нёха пиӆна руватӆэм щи хорпи эпаӆ. Хоӆна па хар мувна каша манная кавартты аңкемна унттасаям. Шеңк ям ӆэтот верыӆысам, унттасаям хоты.

Кев путар хотвоӆ лот. Хор: Герман Наков.
Кев путар хотвоӆ лот. Хор: Герман Наков.

Йи пелакна усат Кев ху акем ики Калин Андреевич Родямов, ийимеӆ — щащем ими Елена Николаевна, няврэмӆаӆ пиӆна Варвара, Юра, Игорь па Лариса, тухаӆӆаӆ итта тэӆна уӆӆат, яха хоты касӆысув. Муң хоты йи хоятат, муң кутэвна поры верты нюр ант рахаӆ, яй па опи сахат, ястаӆа ки Поравт куртэң мур. Аспох икем Афанасий Алексеевич Возелов Ворщам куртаң ху, ийимеӆ Елена Алексеевна Ямкуртаң нэ няврэмӆаӆ пиӆна Лариса, Лиля, ай отӆаӆ нэмӆаӆ ант уятӆаӆӆам, иса эвет, па щита усат. Аңкем имаеӆ ими — Дарья Ивановна Возелова Ворщам куртаң нэ похаӆ пиӆна, аспохэм Виктор Алексеевич кимет пелкеӆна усат. Ма хоты ай уӆмемна имаем имина ясаң китаӆ аңкем эӆты, матты ки нётты вохӆаям, ур кашӆат паннэ пут сэвартыя. Ёх ванты тащна яңхӆат, каӆаң акатӆат па яӆап тахая воштоӆат. Таӆ пора хатӆэӆ ван щи кутна рахатӆа. Паннэ па иметна ант рахаӆ сэварты, ёх няврэма рахаӆ, туп ӆаям ат верытас катаӆты. Ма па ямас сэварсэм, хоты этаӆтасаям, юхат па шай йинщты пасанна оматӆаям, куща иты пасан кутапна шайна йинщтаӆаям, муйӆ щита антам мампащ тэӆыя. Манэм ӆэщатам от вер тын. Имаем имина шеңк вана тайсаям, ӆувеӆ мостына ивевна вохиӆысаям. Акем ики Дмитрий Петрович Ямру Поравт ху, Хонша рут, ийимеӆ — ошхем ими Елена Николаевна па няврэмӆаӆ: Анатолий, Люба, Надежда, Софья хуӆмет хотна усат. Кимет пелакна усат Валерий Возелов щит па Унтсыӆкуртаң ху, ийимеӆ Тамара Семёновна Поравт куртаң нэ, кат пох тайсаңан. Щиты касӆысув, щиты усув.

Ащем, Леонид яйем, Римма опем па ма — Герман. Хор: Герман Наков.
Ащем, Леонид яйем, Римма опем па ма — Герман. Хор: Герман Наков.

Еша ӆаяӆман кимет тащ ёхатаӆ, хотаң хоятӆаӆ пиӆна, ун кораль верӆат, хота каӆаңат ӆуңатӆаят, портонна ӆонщӆаят, кат тащ пешет паӆ эватӆат. Щи вер етшаты юпийн катная касаӆӆат па тови унты. Щимащ верат усат хун ма каӆаң хотна касӆысам.

Кевн шеңк хорам уӆапса. Каӆаңат, ур хотат, каӆаң ухӆат, нюрмат, монет, хоӆта пеӆа аңкармаӆан сэман вантты мув хорамат сама хойӆат. Рутӆув пиӆан ханты ясаңан потарӆув. Ханты сох ӆуматман тайӆув. Уӆты щирн иса яха.

Ин уна йисам, охем вотса па уӆам йисэм номсэман торӆыя этаӆ, кино иты. Щишн нэпека понтсэм. Еӆӆы па оӆатӆэм. Сора кеша!

Герман Наков ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы