Тащан яңхты энамты няврэмӆув ханты уӆапсаев еӆӆы туӆат | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Тащан яңхты энамты няврэмӆув ханты уӆапсаев еӆӆы туӆат

Округ хуват вуӆы ёх емаң хатӆат хоӆна манӆат. Кашң вошан манты уйтантопсаята ар касӆыман яңхты энамты ёх ёхтыӆыйӆ. Си няврэмат ханты уӆапсаев еӆӆы туӆат. Хоты ӆув тащан яңхӆат па манты емаң хатӆатан касапсаятан касӆат, там лопасан потрэм туӆэм.


Надым воша касты яңхас

Надым вошан манам вуӆы ёх емаң хатӆа Ӆорвош район «Кочевая семья» касапсая Лонгортоват хоттэӆ хоятат Овкурт эӆты ёхтыӆысат. Ӆув хоӆ касӆыман яңхӆат. Сит эӆты Эдуард Эдуардович Лонгортов каматса ясаң ястас: «Ма опиӆам, яйңаӆам, ай куртаң мохиӆам пиӆан касӆыӆам, яртъяңмет тащан, Щаня ёхан шанш пелакан яңхӆам. Муң хут ху рупитӆув. Ун кер тыӆась хасям хатӆатан ӆуң тахайӆува касаӆӆув. Ёхӆы пеӆа па Ас потты тыӆасян. Йи юшев сот нийӆъяң километра кеман уӆ.

Надым воша ма нийӆмет пуш ёхтыӆыӆам. Емаң хатӆатан манты касапсаятан муң туп ӆохан хухатӆыӆув па тынсяң ёваӆӆув. Тата нэмоӆты порайн нох ант питыӆысам».

Ветмет тащан рупитты пох

Максим Талигин ветмет тащан рупитаӆ. Ӆув па каматса ясаң верас: «Катра порайн сит хутмет тащ ус. Хуӆмет таӆ яха ӆыӆатӆайт. Ёхан кат пелак сахат ёш пелак сахат касӆыман яңхӆув. Ма опем пиӆан касӆыӆам. Муң хосяев кат хот ӆойӆ, няӆ семья яңхаӆ.

Мужи вош пуңаӆан вуӆы нёхи маты таха уӆ. Кашң бригада катсот вуӆы мийӆыйӆ. Вет бригада — сёрс вуӆы маӆ. Оңатӆув муң тыныӆӆув. Моӆты порайн совхоз кусяйӆув ёхтыӆыӆат, ӆувиӆаӆа маӆӆув. Ар пелак Пулңавта туӆув. Сита тынаңшак вуйӆыӆайт, аршак ох шитты верытӆа. Сита па нётапса.

Вуӆы ёх емаң хатӆат манты юпийн Кева касаӆӆув. Муң Кев ӆыпийн омасӆув. Хотэв ӆуң хуват сита ӆойӆ. Яем Кев тум пелакан уӆ. Сусан еӆӆы Кев тум пелка касаӆӆув, Саран мув пеӆа. Катӆэм тыӆась сита уӆӆув. Сиӆта па ёхӆы иуӆтыя касаӆӆув. Кутан па хойӆыӆув, хой тахайн катӆэм ӆапат ӆойӆув. Хоты вуӆыӆув манӆат, си кеман муң касаӆӆув. Вуӆыӆув хува питӆат, муң па касаӆӆув. Кев тум пелак эӆты тыӆась кем манӆув. Муң районэв эӆты муң мет хув касаӆӆув. Юшев катсот ветьяң моӆтас километрая йиӆ. Муң хоты ротая, вуӆыӆув ӆапатман туӆӆув. Хойтэт па воштыман ипуша туӆӆаӆ.

Надым воша ма хуӆмет пуш ёхтыӆыӆам. Тата ар пелак касты хоятат касӆат, вуӆы тащан яңхты ёх нох ат питыӆыйӆ. Муң тащан яңхӆув, касапсая ӆэсятыты кум ант тайӆув. Сишан Надым воша хасям таӆ эӆты Ӆорвош район командая касты хоятат вуты питсайт».

Вуӆы ёх емаң хатӆат манты юпийн Кева касаӆӆув. Хор: Альбина Тырлина.
Вуӆы ёх емаң хатӆат манты юпийн Кева касаӆӆув. Хор: Альбина Тырлина.

Опрасем вер еӆӆы туӆэм

Пулңават вош емаң хатӆатан ханты няврэмат кутан Алексей Пугурчин Овкурт эӆты касапсаятан касас. Касапса эӆты ястас: «Ма Пулңават вошан колледжан вой леккара хуӆмет курсан утаӆтыӆам. Аңкем-асем вуӆы тащан оӆаң бригадайн яңхӆат. Аңкем яйӆаӆ пиӆан касӆыӆат. Ма па тащан яңхты питӆам. Опрасем, асем туты уӆапса еӆӆы туӆам.

Симась касапсаятан Пулңават вошан оӆаң пуш кассам. Тынсяң сува ёваӆсам, хуӆам пуш навармисам, катӆантыман юрасьсам. Нэмоӆты тахая ант этсам. Мужи воша па касты яңхсам. Си тумпийн «Россия-1» каналан корреспондента усам. Емаң хатӆ эӆты потар тусам».

Эдуард, Максим па Алексей ӆув рут мувеӆан, Ӆорвош районан, там мосванан манам вуӆы ёх емаң хатаӆан касапсаятан кассат. Эдик па Максим хота кимет, хота хуӆмет тахая этӆыстан. Эдуард пертысыман касапсайн оӆаң тахая этас, буран шитас. Этнобиатлон касапсайн Эдуард па Максим йи командайн усңан. Сита па оӆаң местая этсаңан. Кашң нох питам касапсайн нэпекан юкатсайңан па охан масайңан.

Алексей па Эдуард сита хуӆам пуш навармиман, яха оӆаң тахая этсаңан. Хоӆна вуӆэң ухаӆан навраӆтыйс. Хольмаң касты хоят кутан ветмет тахая этас.

Ма вой леккара хуӆмет курсан утаӆтыӆам. Хор: Альбина Тырлина.
Ма вой леккара хуӆмет курсан утаӆтыӆам. Хор: Альбина Тырлина.

Ма ястаты утсиӆам, симась тахаятан вуӆы тащан яңхты хоятат таӆ йи пуш туп яха уйтантыӆат. Касапсаятан ӆувиӆаӆа си касты мосаӆ, охат, мойӆапсайт шитты. Еӆӆы пеӆа тумтака ат уӆӆат, ханты уӆапсаев еӆӆы ат туӆат, касапсаятан нох ат питыӆыӆат.

Альбина Тырлина ханшам потар


1

0

0

0

0

0Темы